Naše historie

APOSS-historieMotto: “Všechny děti jsou naše“

„Dne 30. června 1966 se sešlo asi 40 rodičů duševně defektních dětí spolu se zástupci veřejných institucí v sále hotelu Zlatý Lev, aby se vzájemně poradili jak pomoci v komplexní péči o tyto děti. Do této doby byly pouze řešením asylové státní ústavy, kam byly děti posílány jen v nejnutnějších případech. Ostatní děti byly doma, bez pomoci a bez organizované výchovy. Ústavy byly přeplněné a čekací doba pro nejnutnější případy 5 let. Ze zahraničí však již byly informace o tzv. denním a týdenním pobytu, kde se skloubí výchova a pomoc zařízení a rodičů, děti přitom zůstávají v péči rodičů a to jim zaručuje jejich citový vývoj."


"Na poradě ve Zlatém Lvu bylo dohodnuto, že se v Liberci denní nebo týdenní pobyt zřídí, a to od 1. 1. 1967. Po té začal kolotoč jednání, navštěvovali se podobná zařízení v Praze, získávali se zkušenosti. Nejdůležitější však bylo získat budovu pro tyto plány. U vedoucích orgánů byla získána podpora, ale veřejnost se ukázala v sociálních potřebách macešská.“ tolik výňatek z Kroniky ÚSP 10. 12. 1969


Jednání o přidělení budovy byla dlouhá, ve chvíli kdy už to vypadalo, že se podaří získat budovu školky v Husově ulici došlo ke zablokování tohoto návrhu pracovníky školství. Dalším návrhem bylo vyklizení starší vily v Zeyerově ulici a byl ustanoven první ředitel pan Miloš Brunclík, který svým vzděláním a praxí plně vyhovoval po stránce odborné i požadavkům rodičů.


Po tomto rozhodnutí nastal obrat k lepšímu, za spolupráce se Stavokombinátem bylo vytvořeno krásné prostředí s veškerým vybavením pro děti. Zařízení bylo slavnostně dáno do provozu dne 15. září 1969. Byl zde zřízen denní pobyt, jehož zřizovatelem se stal Okresní úřad.


Takto fungoval Ústav sociální péče (ÚSP) Liberec až do roku 2002, kdy byly Okresní úřady zrušeny a celá organizace přešla pod nově vytvořený Liberecký kraj, který je dosud jejím zřizovatelem, ředitelkou byla jmenována paní Ivana Gláserová, ta k původnímu dennímu pobytu zřídila ještě týdenní pobyt, který umožnil zařazení i mimolibereckých dětí. Dále spolupracovala se Speciální a praktickou školou Frýdlant, která v budově ÚSP zřídila detašované pracoviště a umožnila tak dětem školní docházku. Dosud byla strava do zařízení pouze dovážena, paní ředitelka vybudovala vlastní stravovací zařízení a zkvalitnila tak ještě více poskytované služby.

Dalším mezníkem v historii je 1.říjen 2005, kdy dochází k připojení ÚSP Nová Ves – nynější Domov pro osoby se zdravotním postižením, tento byl zřízen v roce 1994 jako zařízení pro muže a ženy s těžkým mentálním postižením.


Dne 1. 6. 2007 získal Ústav sociální péče Liberec právní subjektivitu, změnil svůj název na APOSS Liberec (ambulantní a pobytové sociální služby) a poskytuje sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

{Play}

 

 


Naším zřizovatelem je

LK Logotype BLACK 

LK PO BLACK

 

Naše sociální služby jsou finančně podporovány z rozpočtu

Libereckého kraje 

Podpořeno z fondu solidarity EU - náprava povodňových škod,
srpen a září 2010 předmět:
Oprava elektroinstalace a čističky odpadních vod.

Transformace DOZP je podpořena z projektu
č. CZ.1.04/3.1.03/87.00022